Daily Archives: 14.09.2017

[Hắc Phong Thành Chiến Ký] Q3 – Vụ 7: Hắc Thuỷ tà linh.


Originally posted on Yuki Ame ❄:
Tác giả: Nhĩ Nhã. Tác phẩm: Hắc Phong Thành Chiến Ký – Q3 – Vụ 7: Hắc Thuỷ tà linh. Translator: QT – by Yuuri. Editor: Yuki Ame. E/N: Cảm ơn Yuuri đã cho phép…

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?