[Mục lục] Đại thần, chúng ta HE thôi.


Originally posted on Phong Sam:
Đại thần, chúng ta HE thôi. Tên gốc : Đại thần, tha môn HE ba. Tác giả : Tô Biệt Tự Truyện võng phối, đại thần X fan não tàn Viết chơi một chút, tự làm mình vui. Nội dung : chuyện tình đô thị, 1×1, võng phối tác hợp…