Long Đồ Án – Chương 478


Originally posted on Yuuri1051991 – Quick Translator Đam mỹ:
Lấy mạng đổi mạng      Mọi người đồng thời tụ tập đến Khai Phong Phủ Bao đại nhân thư phòng.     Vốn là chia rồi tam nhóm người đi điều tra manh mối, linh linh toái toái các phương diện người nắm giữ đích tình huống…